Tüzük

Madde 1 – DERNEĞİN ADI

Derneğin adı TÜRK KILAVUZ KAPTANLAR DERNEĞİ’ dir.

Madde 2 – DERNEĞİN MERKEZİ

Derneğin merkezi İSTANBUL’ dadır.

Madde 3 – DERNEĞİN AMACI

Dernek aşağıdaki hususların tahakkukunu amaç edinmiştir;

a) Kılavuz Kaptanları ve Kılavuzluk mesleğini ilgilendiren her konuda çalışmalar yapmak, ilgili tüm birimlerle bilgi alışverişinde bulunmak ve rapor hazırlamak, bu raporları üyelerine ve ilgililere duyurmak,
b) Üyelerine yaptıkları işe ve insanlık haysiyetine yaraşır bir hayat seviyesi sağlamaya çalışmak,
c) Üyelerinin beden ve ruh sağlığını koruyacak, gelişmelerini sağlayacak, mesleki bilgi ve becerilerini arttıracak tedbirleri almak ve bu konularla ilgili çalışmalar yapmak,
d) Üyelerinin geleceğe güvenle bakmalarını sağlayacak sosyal güvenlik sistemini geliştirmek için çalışmak,
e) Üyelerinin mesleki ve sosyal konuları ile ilgili meseleleri üzerine eğilmek,
f) Üyelerinin çalışma konusu ve alanı olan gemilerin, limanların, çevrenin ve denizlerin tehlikelerden, kazalardan korunması, deniz ve çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak, hazırlanacak Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Talimatname için dernek adına görüş bildirmek,
g) Kılavuz kaptanları ilgilendiren yukarıdaki tüm çalışmaları yapmak ve yapılan çalışmalara katılmak,
h) Kılavuz kaptanların ve kılavuzluk mesleğinin, çağdaş ülkeler seviyesinde teşkilat yapısına kavuşmasını sağlamak için pratik ve bilimsel çalışmalar yapmak.

Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için;

1. Yazılı ve görsel yayınlar hazırlamak, ortak amaca hizmet eden dernekler ile beraber yazılı yayınların hazırlanmasına katkıda bulunmak, üyelerinin denizciliğin, kılavuz kaptanlığın, çevrenin sorunlarından ve önerilen çözümlerinden sürekli olarak haberli olmasını sağlamak,
2. Kurs açmak, konferans ve seminerler düzenlemek,
3. Konu ile ilgili kamu ve özel sektör temsilcileri nezdinde her türlü girişimde bulunmak,
4. Yardımlaşma sandığı ve/veya iktisadi işletmeler kurmak,
5. Balo, eğlence, konser, spor müsabakası, çay, gezi v.b. toplantılar düzenlemek,
6. Denizcilik ve kılavuz kaptanlık mesleği ile ilgili olarak faaliyet gösteren uluslararası meslek kuruluşlarına, derneklere, birliklere üye olmak; yönetim ve denetim kurullarında ve diğer organlarda faaliyet göstermek.

Madde 4 – DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Derneğin amaçları maddesinde sayılan hususları gerçekleştirebilmek için, üyelerin refahı ve mesleki faaliyetlerini herhangi bir şekilde ilgilendirecek her konu hakkında inceleme ve araştırmalar yapmak, çalışma münasebetlerinden doğan hak ve hukuklarını, yürürlükte bulunan hukuki mevzuat, örf ve adetler muvacehesinde devlet daireleri, özel ve tüzel kişiler nezdinde korumak ve temsil etmektir.

Madde 5 – DERNEĞE ÜYE OLMAK

Derneğe üye olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Medeni haklarını kullanma ehliyetine haiz ve onsekiz yaşını bitirmiş T.C. vatandaşı olmak,

b) Lisans düzeyinde eğitim yapmış olmak,

c) Uzakyol Kaptanlığı Yeterlilik Belgesine yada ismi değişse bile en üst düzey yeterlilik belgesine sahip bulunmak,

d) Staj yapıp sınav kazanılarak elde edilen herhangi bir kılavuz kaptan ehliyetine sahip bulunmak ve ehliyete dayanarak en az 1 yıl fiilen kesintisiz kılavuz kaptan olarak çalışmış bulunmak,

e) Emeklilik hali hariç kılavuz kaptan olarak çalışmaya bir yıldan fazla ara vermemiş bulunmak,

f) Geçmiş yaşamında meslek geleneklerine ve haysiyetine uymayan davranışlarda bulunmamış ve yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak,

g) Derneğe yazılı olarak müracaat etmiş olmak,

h) Derneğin ana tüzüğünü kabul etmiş olmak.

Derneğin üyelerine ve çalışma konularına yardımcı olmuş veya olabilecek şahıslar derneğe fahri üye olabilirler. Yönetim kurulu, üyelik için yapılan başvuruları bir ay içinde inceleyip sonucu başvuru sahibine yazılı olarak bildirir. Üyelik yönetim kurulunun kabul etmesiyle kesinleşir.

Madde 6 – ÜYELERİN HAKLARI

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye dernek kurullarının üyelerini seçebilir ve üyeliklerine seçilebilir. Fahri üyelerin oy hakkı yoktur, istedikleri takdirde aidat verebilirler. Emekli olmuş ve hâlihazırda çalışmayan üyeler istedikleri takdirde aidat verebilirler. Dernekten ihraç edilen üyelerin, ilk toplanacak genel kurulun ekseriyetle vereceği karar muteberdir.

Madde 7 – ÜYELERİN VAZİFELERİ

Derneğin ana tüzüğünde belirtilen üye aidatını muntazaman ödemek, dernek üyeleri arasındaki dayanışma ve tesanütü bozmamak, dernek tüzüğündeki maddeler muvacehesinde hareket etmek. Kılavuz kaptanları ve kılavuzluk mesleğini ilgilendiren her konuda yapacağı ve yaptığı resmi veya gayri resmi çalışmaları, katılacağı veya katıldığı yurtiçi yurtdışı toplantıları ve içeriklerini, alınan kararları, tespit edilen ilkeleri dernek yönetimine yazılı olarak bildirmek, hazırladığı rapor, yazı ve görüşlerin bir nüshasını dernek yönetimine vermek, kılavuzladığı gemide meydana gelen kazaları, tehlikeli durumları, gözlemlediği mesleği ilgilendiren herhangi bir olayı dernek yönetimine yazılı olarak bildirmek, dernek yönetiminin oluşturabileceği “Kaza-Tehlikeye yakın Durum Tetkik Komisyonu” ‘na olayla ilgili bilgi vermek.

Madde 8 – ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir.

Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.

Çıkma ile: Her üye dernekten ayrılma hakkına sahiptir.Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla dernekten ayrılma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır.Üyelikten ayrılma , üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Çıkarılma ile: Üyeler haysiyet divanının teklifi sonrasında Yönetim Kurulunun ekseriyetle alacağı kararla dernekten çıkarılırlar. Yönetim Kurulu, bir üye hakkında, aşağıdaki haller ve benzeri durumlarda Haysiyet Divanına başvurarak, üyenin dernekten çıkarılma kararı alınmasını isteyebilir.

a) İşsizlik hali hariç, yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay ödememesi,

b) Derneğin gaye ve tüzüğüne aykırı hareket etmesi,

c) Dernek dâhilinde ve haricinde derneğin birlik ve beraberliğini bozucu fiillerde bulunması ve dernek aleyhine sözlü ya da yazılı açıklamalarda bulunması.

Haysiyet Divanı karar alırken, dernekten çıkarılmak istenen üyenin sözlü veya yazılı savunmasını ister ve bu savunmayı göz önünde bulundurur,

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek mal varlığında hak iddia edemezler.

Madde 9 – DERNEK ORGANLARI

Dernek organları şunlardır:

a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetleme Kurulu,
d) Haysiyet Divanı.

Madde 10 – GENEL KURUL

Genel Kurul derneğin en yüksek kademesidir. Genel kurul;

a) Bu tüzükte belirtilen zamanda olağan,
b) Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 2 yılda bir, Ekim ayı içersinde, Yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 11 – GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır.Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az,altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanmaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 12 – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, bir başkan vekili ve yeteri kadar katipler seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Fahri üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan heyeti tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna beş gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde 13 – TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

Genel kurul toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşülür. Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10′ u tarafından görüşülmesi istenen konuların ve hususların gündeme konulması zorunludur.

Madde 14 – GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarının seçimi,
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
c) Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının görüşülüp karara bağlanması,
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü,
e) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Üyelikten çıkarılanların müracaatları ile durumlarının müzakeresi ve tekrar üyeliğe kabulü lehinde veya aleyhinde karar vermek,
g) Derneğin feshine karar vermek.

Madde 15 – DERNEK TÜZÜĞÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

Tüzüğün tamamının veya maddelerin değiştirilmesi hakkındaki kararlar, genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin 2/3′ ünün çoğunluğu ile alınır. Oylama açık oyla yapılır.

Madde 16 – OYLAMA USULLERİ

Oylama usulleri aşağıdaki gibidir.

a) Genel kurulu yönetmek için seçilecek başkan, başkan vekili ve yeteri kadar katipler, açık oylama ile seçilirler. Geçerli oy sayısı yarıdan bir fazladır.
b) Yönetim ve denetim kurulu ile haysiyet divanı asıl ve yedek üyeleri gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu tarafından matbu olarak hazırlanıp dernek mühürü ile damgalanıp her üyeye giriş sırasında imza karşılığı teslim edilen her bir oy pusulasına; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Haysiyet Divanının asil ve yedek üyelerinin adları, kendi başlıkları altındaki asil ve yedek bölümlerine yazılır. Seçilen organlardan yönetim kurulu üyeleri kendi aralarında görev bölümü yaparlar ve sonuç karar defterine işlenir.
c) Yönetim kurulu raporlarının oylanması açık oylama ile yapılır. Kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır.

Madde 17 – YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Yönetim kurulu; Başkan, Başkan Vekili, Genel Sekreter, Mali Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Mali Sekreter Yardımcısı ve üye olmak üzere 7 asil 7 yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu, istifa eden yönetim kurulu üyesi yerine yedek üyelerden en çok oy alan birisini davet eder ve o yedek üye istifa eden Yönetim Kurulu üyesinin yerini alır. Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca iki yıl için seçilirler.

Madde 18 – YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya birkaçına yetki vermek,
b) Üç kişiden oluşan bir “Teknik Komite” ve başkanını seçmek ve görevleri ile yetkilerini belirlemek,
c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
d) Dernek tüzüğünün ve ilgili mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
e) Genel kurul karar ve tavsiyelerini, dileklerini tatbik etmek, yerine getirmek,
f) En az ayda bir toplanmak,
g) Denetleme kuruluna kolaylık göstermek,
h) Genel kuruldan önce çalışma ve hesap raporlarının üyelerin eline geçmesini temin etmek,
i) Haysiyet divanı raporlarını tetkik ederek karar bağlamak,
j) İktisadi işletmeler kurmak.

Yönetim kurulu kararları ekseriyetle alınır. Yönetim kurulu üye sayısı boşalmalar nedeni ile yedeklerin getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse genel kurul, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Madde 19 – DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Denetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Yönetim kurulu tarafından tutulması mecburi olan defterlerin ilgili mevzuat muvacehesinde tutulup tutulmadığını tetkik etmek,
b) Genel kurul karar ve dileklerinin yerine getirilip getirilmediğini tetkik etmek,
c) Anılan tetkikleri üç ayda bir yapmak ve rapor tutmak,
d) Tutulan raporları genel kurula sunmak.

Madde 20 – HAYSİYET DİVANI TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ

Haysiyet divanı üç asil ve üç yedek olmak üzere genel kurul tarafından açık oyla ve ekseriyet esasına göre iki yıl için seçilirler. Haysiyet divanı aşağıdaki hususları yerine getirir:

a) Dernek üyeleri arasında çıkacak huzursuzluk ve ihtilafları tetkik ederek rapor hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. Derneğin çalışma gayelerini engelleyenler hakkında rapor hazırlayarak yönetim kuruluna sunmak,
b) Kılavuz kaptanlık mesleğinin şeref ve onuruna yakışmayacak fiil ve davranışlarda bulunanlar hakkında rapor hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,
c) Yönetim Kurulu tarafından kendisine bildirilen olayları inceleyerek bir rapor ile Yönetim Kuruluna sunmak.

Haysiyet divanı müsebbiplere ihtar cezası verebilir. Dernekten ihraç teklifi yönetim kurulu kararı ile katiyet kazanır.

Madde 21 – ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, Yönetim ve denetim kurulları ile haysiyet divanına seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren genel kurul sonuç bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

a) Divan başkanı, başkan yardımcıları ve katipler tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,
b) Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği.

Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.

Sandığı bulunan dernekler, sandıklarına ait genel kurul sonuç bildirimi ve eklerini bu maddede belirtilen usulde mülki idare amirliğine bildirirler.

Madde 22 -DERNEK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim kurulu başkanı aynı zamanda dernek başkanıdır. Derneği başkan temsil eder. Yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder. Görevini geçici bir zaman için yapamayacak durumda ise Başkan Vekili başkanın görevini üzerine alır. Dernek adına beyanatta bulunmak, basın toplantısı yapmak başkana aittir. Başkan yapılacak bütün masrafları kontrol eder. Genel kurul tarafından kabul edilen bütçeyi yönetim kurulu ile birlikte yürütür. Derneğin bilumum muhaberat ve muamelatını genel sekreter ile birlikte müştereken imza eder.

· Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen 30(otuz) gün içinde, yönetim ve denetleme kurulu ile Haysiyet Divanına seçilen asil ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
· Dernek organlarında ve yerleşim yerlerinde meydana gelen değişiklikleri 30(otuz) gün içerisinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.
· Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.
· Derneğin yıl sonu itibari ile faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl en geç Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.
· Derneğin edindiği taşınmazları, tapu tescilinden itibaren 30(otuz) gün içinde idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

Madde 23 – DERNEK GENEL SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Genel sekreter muhaberat ve muamelatın düzgün işlemesinden ve bunlarla ilgili defter kayıtların tutulmasından sorumludur. En az ayda bir yapılan yönetim kurulu toplantılarının gündemini, Başkanın görüşünü alarak hazırlar ve toplantıdan önce yönetim kurulu üyelerinin eline geçmesini temin eder. Derneğin gayelerini, çalışmaları ile ilgili yayın ve mevzuatı takip eder. İstatistikî bilgiler toplar. Derneğin bünyesi içinde istihdam edilecek personelin yönetmeliğini hazırlar.

Madde 24 – DERNEK MALİ SEKRETERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Derneğin muhasebe işlerini yürütür. Mali muvazeneyi her üç ayda bir tanzim edeceği bilânço ile yönetim kuruluna sunar. Derneğin üye listelerini tanzim eder. Bu listelere göre aidatların muntazaman toplanmasını sağlar. Dernek kasasında, yönetim kurulunun her yıl için belirleyeceği miktardan daha fazla para bulunduramaz. Lüzumu halinde yönetim kurulu kararı dışında yönetim kurulunun her yıl için belirleyeceği kadar para sarf edebilir. Ancak, bunu ilk yönetim kurulu toplantısında üyelere bildirerek karar altına alınmasını sağlar.

Madde 25 – DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

Derneğin gelir kaynakları şunlardır.

a) Üye aidatları yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile tespit edilir. Aidatlar aylık veya yıllık peşin olarak verilebilir.
b) Dernekçe tertiplenen balo, eğlence, müsamere, konser, spor müsabakası ve konferans gibi faaliyetlerle sağlanan gelirler,
c) Dernekçe tertiplenen piyango gelirleri,
d) Fahri üye aidatları,
e) Dernek üyeleri ve fahri üyeler tarafından yapılan yardım ve bağışlar,
f) İktisadi işletmelerden ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
g) Gerçek ve Tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar.

Dernek siyasi partilerden veya onlara bağlı teşekküllerden yahut işçi veya işveren meslek teşekküllerinden herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez.

Madde 26 – DEFTER VE KAYITLARI

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1. Karar Defteri:
Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2. Üye Kayıt Defteri:
Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3. Evrak Kayıt Defteri:
Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4. Demirbaş Defteri:
Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.
5. İşletme Hesabı Defteri:
Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri:
Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b) Bilanço hesabında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1. (a) bendinin 1, 2, 3 ve 6ıncı alt bentlerinde kayıtlı defterleri bilânço esasında defter tutan derneklerde tutarlar.

2. Yevmiye Defteri, Büyük defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulu ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Dernek gelirleri alındı belgesi ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeler için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için gider makbuzu düzenlenir.

Bu maddede sayılan ve derneklerce tutulması zorunlu olan defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Derneğin iktisadi işletmesi açılması durumunda, Bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu(VUK) hükümlerine göre defter tutulur.

Madde 27 – GENEL KURUL KARARI İLE FESİH

Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Feshe karar vermek için tüzüğe göre kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en az 2/3′ ünün toplantıya katılmaları şarttır. Bu suretle çoğunluk elde edilmez ise ikinci defa toplanmak için tüzüğün 10. Maddesine göre üyeler çağırılır. Bu çağrı üzerine toplanacak üyeler sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkında kararlar hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile alınır. Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından onbeş gün içinde en büyük mülkiye amirine yazı ile bildirilir.

Madde 28 – MAHKEME KARARI İLE FESİH

Yetkili mercilere yapılan isteme rağmen 30 gün içinde dernek tüzüğündeki noksanlıklar tamamlanamaz veya kanuni ayrılıklar giderilemez ise dernek merkezinin bulunduğu yer mülkiye amirinin yazılı bildirisi ve Cumhuriyet Savcılığının talebi üzerine Asliye Hukuk Mahkemesince derneğin feshine karar verilir.

Madde 29 – İNFİSAH

Dernek aciz haline düştüğü veya yönetim kurulunun dernekler kanunu gereğince kurulmasına imkan kalmadığı yahut 12. Maddesinde belirtilen sayısının bulunamaması sebebi ile üst üste iki olağan genel kurul toplantısının yapılamadığı hallerde infisah eder. İnfisah hali tespiti derneğin bulunduğu yerin en büyük mülkiye amirinin kararı ile olur.

Madde 30 – TASFİYE

Derneğin tasfiyesi aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Derneğin feshi halinde geriye kalan taşınır veya taşınmaz mal ve paranın devir edileceği yeri, fesih kararının alındığı genel kurul tayin ve tespit eder.
b) Derneğin fesih edilmesi veya münfesih hale düşmesi halinde tasfiye ve intikal fesih kararını alan genel kurulun yetki vereceği üç kişilik tasfiye heyeti tarafından neticelendirilir.

Madde 31 – DERNEK LOGOSU

Dernek logosu genel kurul tarafından belirlenir ve genel kurul kararı olmadan değiştirilemez.

Madde 32 – YURT DIŞI VEYA YURT İÇİNDEKİ BİRLİK KURULLARINDA DERNEĞİN TEMSİL EDİLMESİ

Üyesi bulunulan veya üye olunacak yurt dışı veya yurtiçi birliklerin kurullarına aday olacak dernek temsilcisi veya temsilcilerinin belirlenmesi için yönetim kurulu tarafından tüm üyelere duyuru yapılarak:

a) Dernek temsilci adayı olmak isteyenler belirlenir;
b) Belirlenen adaylar arasından yönetim kurulu tarafından yurt dışı veya yurt içi birlik kurullarına aday olacak dernek temsilcisi veya temsilcileri seçilir.

Madde 33 – DERNEK İNTERNET SİTESİ

Dernek internet sitesi ancak dernek adına kayıtlı olan alan adları altında bulunabilir. Dernek adına kayıtlı olmayan alan adları dernek internet sitesine yönlendirilemez. Dernek adına kayıtlı olan alan adlarının yönetim elektronik posta adresi, dernek merkezinin elektronik posta adresi olacaktır. Dernek internet sitesi kontrolü için gerekli bilgiler ve dernek adına kaydettirilen alan adları ile ilgili kullanıcı adları ve şifreler karar defterine kaydedilecektir.

Madde 34 – HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Madde 35 İKTİSADİ İŞLETMELER

Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurulabilir. Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statüsünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, Derneğin amaç ve hizmet konuları ile vergi bağışıklığı konusu, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.